Citát dne

Když dobře vychováme děti, musíme se smířit s tím, že se bez nás obejdou.

Vlado Müller

Základní škola, Praha 2, Vratislavova 13 tel: +420 222 523 392 mobil: +420 731 287 833 fax: +420 224 262 142 e-mail: info@vratislavova.cz webmaster: Václav Nádvorník grafika webu:Ivan Laštůvka

Školní poradenské služby

Školní poradenské služby

Výchovná poradkyně

Datum: 29.08  Zadal: Autor příspěvku: Pavel Martinovský   Kategorie: Školní poradenské služby   Vymaž   Oprav   Vytiskni

Výchovná poradkyně ZŠ Vratislavova 13 Praha 2 Mgr. Marie Benešová.
Konzultační hodiny: termín si stanovíme po vzájemné telefonické domluvě. Žáci mohou využít i přestávek.
Kabinet výchovné poradkyně najdete ve 3. patře - kabinet dějepis, zeměpis.

V čem může výchovný poradce pomoci žákům a rodičům:

- poradenství při volbě povolání (rozhodování se o vhodné střední škole), pomoc při vyplňování přihlášek
- poradenství při řešení výchovných a vzdělávacích problémů žáků (např. školní neúspěšnost, kázeňské problémy, konfliktní situace ve vztazích učitel - žák, žák - žák)
- péče o žáky se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysortografie, dyskalkulie)
- poradenství ke vzdělávání mimořádně nadaných žáků
- zajištění spolupráce s pedagogicko psychologickou poradnou, střediskem výchovné péče, speciálním vzdělávacím centrem a s jinými orgány státní správy (zejména s orgány péče o dítě, sociálními kurátory)
- ve spolupráci s metodikem prevence, sledování a zejména prevence sociálně patologických jevů (šikanování, vandalismus, agresivní chování apod.)
- poradenství v obtížných životních situacích žáků (pomoc žákům, kteří mají potíže osobního rázu)

Pravidla přijímacího řízení - informace pro školní rok 2012/13
- termín pro podávání přihlášku na SŠ s talentovou zkouškou: do konce listopadu 2012
- termín pro podávání přihlášky: do poloviny března 2013
- termíny přijímacího řízení: přelom dubna a května 2013
- na přihlášce je nutno vyplnit den, kdy se chce uchazeč přijímacího řízení zúčastnit
- dle požadavků střední školy je potřeba vyjádření lékaře na přihlášce

Vážení rodiče, v tuto chvíli nejsou aktuálně informace zatím známy, sledujte internetové stránky http://www.stredniskoly.cz/prijimacky.html, http://www.msmt.cz/vzdelavani.

Tato stránka bude pravidelně aktualizována novými informace.

Počet příspěvků: